Nieuws

Inhoud Voorloper 447 (01/09 – 29/09/2023):

Klik op de afbeelding om de voorloper te open

Parochianen serieus nemen

Op 22 juli jl. kwamen 38 actieve parochianen uit heel West-Friesland in Obdam bijeen naar aanleiding van de recente aankondiging om een flink aantal kerkgemeenschappen op te heffen.

 

Deze groep van betrokken Rooms-Katholieken is van mening dat de koers van het bisdom om de huidige parochies op te heffen en te vervangen door nieuwe eucharistische centrale kerken leidt tot de teloorgang van zowel levensvatbare katholieke gemeenschappen als van het katholieke geloof.

De groep is van mening dat geloofsgemeenschappen met voldoende financiële middelen en vrijwilligers zelf het besluit moeten mogen nemen om hun kerk(gemeenschappen) in stand te houden.  Eveneens is ze van mening dat de huidige diversiteit aan vieringen dient te blijven bestaan en dat het bisdom de geluiden van de huidige generatie van ontwikkelde, zelfstandige en verantwoordelijke gelovigen serieus dient te nemen en met hen een dialoog dient aan te gaan op basis van gelijkwaardigheid.  

 

Het bisdom heeft alle oorspronkelijke parochiebesturen ontmanteld en hun juridische bevoegdheden overgeheveld naar overkoepelende regiobesturen. Deze regiobesturen hebben van het bisdom de opdracht gekregen om bovengenoemde koers uit te voeren met kerksluitingen en centralisatie van eucharistische centra als gevolg.

 

De parochianen die zowel de financiële als de personele middelen beschikbaar stellen om de parochiegemeenschap te laten bestaan, krijgen geen zeggenschap in dit proces. De parochianen mogen wel betalen, maar niet bepalen.

 

De in Obdam bijeen gekomen groep parochianen heeft twee belangrijke doelen. In de eerste plaats dient het bisdom, dan wel een regiobestuur,  het besluit tot opheffing van een oorspronkelijke parochie over te laten aan de plaatselijk parochieraad die dit besluit in goed overleg met de parochianen behoort nemen. In de tweede plaats dient de diversiteit aan vieringen, zowel van eucharistievieringen als van vieringen onder leiding van parochianen in elke kerkgemeenschap gehandhaafd te blijven.

 

Na de zomervakantie wordt een tweede bijeenkomst belegd waarin voorstellen worden besproken over de manier waarop we de bisschop kunnen bewegen te luisteren naar het pleidooi van een grote groep parochianen.  We menen dat dit altijd al de plicht is van een bisschop, maar dat deze plicht nadrukkelijk de wens is van de paus die onlangs in zijn oproep tot een meer synodale kerk, de bisschoppen heeft opgeroepen om beter te luisteren naar de gewone gelovigen. In zijn woorden: “de synodale Kerk is een Kerk die luistert”. En  “luisteren is meer dan horen”. “Het is een wederkerig luisteren waarbij ieder iets te leren heeft. Het gelovige volk, de bisschoppen, de bisschop van Rome: de een luistert naar de anderen en allemaal luisteren we naar de Heilige Geest.”

 

De inatiefnemers: Win Bijman, Piet Blankendaal, Jan Broersen, Jaap Braakman, Piet Dekker, Gerrie Groot, Nico Nieuwendijk, Johan Zwemmer, Ineke van Mulukom, Harry Broers, Jos van Straalen , Gerard Boon