Nieuws

Moeten we de paraplu op in onze kerk?

Nee, gelukkig is het nog niet zo ver!

De afgelopen weken hebben wij al diverse giften mogen ontvangen. We zijn daar heel erg blij mee. Als dank hiervoor hebben wij bij alle gevers een unieke kaars thuisbezorgd met de opdruk “dank voor uw gift”.
Wanneer u er nog niet aan toegekomen bent om een gift over te maken voor het restaureren van het dak van onze kerk dan kunt u dat nog steeds doen! NL95 RABO 0117 6003 69 o.v.v. gift restauratie dak.

Ook u ontvangt dan natuurlijk deze unieke kaars!

Het dak moet voor een deel worden gerestaureerd! Help Parochianen

U ziet aan de noodkreet boven dit stukje dat wij een beroep op u moeten doen. De kerk is de afgelopen jaren al stukje bij beetje gerestaureerd, maar nu moet een stuk van het dak absoluut worden aangepakt en de kosten bedragen € 50.000,-. Dat komt doordat het werken op een dak gevaarlijk is en er dus diverse extra voorzieningen getroffen moeten worden om het werk veilig uit te voeren.

Het afgelopen jaar hebben wij, nadat de Urbanuskerk in Amstelveen door kortsluiting was afgebrand, onze elektrische installatie ook laten inspecteren en voldoet nu aan de gestelde eisen. Maar de extra kosten waren wel € 9.000,-.
De paden op het kerkhof waren ongelijk door verzakkingen en slijtage. Om ongelukken met de bezoekers te voorkomen zijn de paden weer opgeknapt. Extra kosten € 8.000,-

En nu komen de extra kosten voor het dak
De inkomsten uit de Kerkbalans, Parochieveiling en collectes lopen ieder jaar terug.
En ons kerkgebouw dient toch in stand te worden gehouden, want met sommige begrafenissen, rouwdiensten en Kerstmis zit het gebouw wel vol en verwachten de parochianen dat zij droog en warm zitten.

Daarom doen wij een beroep op alle parochianen om voor het kerkgebouw Johannes de Doper een extra gift te geven om deze zeer nodige restauratie te kunnen laten uitvoeren. Van onze kant wordt er natuurlijk geprobeerd subsidies binnen te krijgen, maar dat is altijd maar een klein gedeelte van de hoofdsom.

Help ons daarom a.u.b. door een donatie over te maken op
rek.nr. NL95 RABO 0117 6003 69 o.v.v. gift restauratie dak.

Ook kunt u eventueel geld in een enveloppe in de brievenbus van het parochiesecretariaat doen met vermelding “restauratie dak”. Uw giften zijn mogelijk aftrekbaar van de belasting.

Heel, heel hartelijk dank.
Ton Deen en Pater P. Peelen sj.

Nieuwe boek pastor Paul Vlaar

‘Tel je zegeningen’

OBDAM – Kortgeleden kwam het nieuwe boek van pastor Paul Vlaar uit. Het omvat 40 verhalen over zijn leven en werk als aalmoezenier op Aruba. Verhalen waarin naast humor ook steeds een bemoedigende boodschap doorklinkt. Ieder verhaal loopt uit op een korte zegen-spreuk. Binnenkort begint de 40-dagentijd. De voorbereidingstijd op Pasen. Het boekje kan een hulpmiddel zijn om van deze tijd een tijd van bezinning te maken.

Iedere dag een verhaal en een spreuk om over na te denken. Maar – zo leert de ervaring – de meeste mensen lezen het boek in één adem uit!
Het boek is voor 9,95 Euro te verkrijgen bij boekhandel Copy Power in Obdam. Tevens is het boek te koop na afloop van vieringen die pastor Paul verzorgt in Nibbixwoud/Wognum en in de omgeving van Enkhuizen/Hoogkarspel. Het boek kan ook online besteld worden via http://www.ocheda.nl/pastorpaulvlaar.

De opbrengst van het boek is voor de Stichting ‘Vrienden van het Sportcentrum San Nicolas’. In deze stad en haar directe omgeving woont het minder welvarende deel van Aruba. Onder hen zijn veel kinderen en jongeren. Velen van hen hebben na schooltijd niets te doen. Ze zitten thuis of hangen rond op straat. De stichting ‘Vrienden van het Sportcentrum San Nicolas’ wil het Sportcentrum ondersteunen bij haar inzet voor de jeugd. Met extra budget kan het Sportcentrum meer kansarme jongeren met sport in contact brengen en hen zinvolle naschoolse activiteiten aanbieden.

Foto: Onlangs was pastor Paul op Aruba. Hij bood het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek aan de minister-president van Aruba – mevrouw Evelyn Wever-Croes – aan.

Advertenties