Van de Parochieraad

Nieuws van de Parochieraad

Beste parochianen

We hopen dat het met u allen goed gaat in deze vervelende tijd. Het belangrijkste is gezondheid, daar doen we het met z’n allen voor. Toch hopen we ook dat we onze familie en vrienden weer in onze armen mogen sluiten en dat de voor ons normale dingen, die we mochten doen voor de Corona, weer langzaam op gang gaan komen.

Inmiddels hebben we de kerk ook corona-proef gemaakt met linten en stickers, alles gebaseerd op anderhalve meter. Aankomende zondag 28 juni is er tussen 11.00 en 12:00 uur gelegenheid om een kaarsje op te steken in onze kerk. De vieringen beginnen weer op 5 juli.

Het is erg jammer dat dit jaar de parochieveiling niet door kan gaan, dat betekent een forse aderlating voor de kerk. We hopen dat u de kerk toch wilt steunen en vragen u vriendelijk om een gift aan de parochieveiling over te maken. Het rekeningnummer is: NL37 RABO 0117 6820 20, onze dank is groot.

Ik wil u allen een mooie zomer toewensen en dat we elkaar weer in gezondheid zullen ontmoeten.

Vriendelijke groeten
Piet Reus van de Parochieraad.

Protocol rond het bezoeken van liturgische vieringen

Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen alleen dan plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.

• U dient vooraf voor een viering te reserveren, daarvoor komt een online reserveringssysteem. De link om te reserveren staat op onze website.
• U dient bij corona-gerelateerde klachten altijd thuis te blijven, ook als u al gereserveerd heeft. Hoesten en niezen doen we in de elleboog.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten, handgel staat voor u klaar.
• Volg de aanwijzingen van de twee begeleiders achter in de kerk op wat betreft de looprichtingen en neem plaats op de aangegeven plaatsen in de kerk.
• Bij de vredeswens geven we elkaar geen hand.
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
• Als u te communie gaat wordt er anderhalve meter afstand in acht genomen.
• Voor het ontvangen van de communie dient u uw handen te reinigen. Handgel staat aan twee zijden opgesteld
• De communie krijgt u op een passende wijze aangereikt.
• De collecte wordt gehouden met een collectebus bij de uitgang. Deze is ook bestemd voor het kaarsengeld.
• Er is geen intentieboek aanwezig.
• Tot 1 september zal er geen koor aanwezig zijn, wij zorgen wel voor muzikale omlijsting, maar het is verboden om mee te zingen.
• Na afloop koffie drinken kan in deze tijd niet doorgaan.
• Wilt u bij Maria een kaarsje aansteken, wacht dan totdat er niemand meer in de kleine kapel aanwezig is.

Daarnaast dienen de kerkbezoekers zich ten alle tijden aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Dit protocol is onder voorbehoud van wijzigingen als de omstandigheden daar om vragen.