Van de Parochieraad

Nieuws van de Parochieraad

Goed nieuws, er is een nieuwe Bouwcommissie gevormd!
Inmiddels is de in april ontstane Parochieraad alweer drie keer samengekomen, waarbij over verschillende thema’s is gesproken en diverse ideeën worden nu ook uitgewerkt om hier gestalte aan te gaan geven in de nabije toekomst. Op onze laatste bijeenkomst is dan nu ook eindelijk formeel een nieuwe bouwcommissie voorgesteld, deze is samengesteld uit leden van voorgaande parochieraden.
De samenstelling is als volgt: Jos Smit – Voorzitter, Nico Nieuwendijk – Secretaris, Gerard Broersen – Coördinator Bouwcommissie / Parochieraad, Jan Ruiter – Algemeen toezichthouder, Jan Broersen en Ton Deen – Leden. Inmiddels zijn er twee vergaderingen geweest en er is aangevangen met de inventarisatie van prioriteiten wat betreft de onderhoudswerkzaamheden kerkgebouw en parochiecentrum. Offertes zijn aangevraagd, naast elkaar gelegd en besproken. Binnenkort gaan de werkzaamheden plaatsvinden. Dank namens de parochieraad voor het beschikbaar stellen van jullie tijd, energie en expertise. We zijn erg blij met deze nieuwe en sterke werkgroep.

Werkzaamheden van de Parochieraad/ Adviescommissie
De parochieraad is ook doorgegaan met het initiatief om bij elke vergadering een van de werkgroepen uit te nodigen. Met de werkgroep Ziekencommunie/Omzien naar elkaar is een 1e bijeenkomst geweest met pater Peter Peelen sj. op 20 mei. De taken van de pater bestaande uit huisbezoeken en het brengen van de kruisjes bij de familie, een jaar na het overlijden van een dierbare, worden nu overgenomen door de werkgroep. Nu we nieuwe voorgangers hebben wordt met hen samen een 2de bijeenkomst gepland. Op 9 juli en 27 augustus is er vergaderd met Jan Noordhout, Karin Kolenberg en Jos Boon van de werkgroep Begraafplaatsbeheer. Voor de komende vergadering is de werkgroep Avondwake/Herdenkingsdienst reeds uitgenodigd. Voor november en december worden dat de werkgroepen 1e Heilige Communie en Bijzondere vieringen.
NOOT: Werkgroepen die graag eens met onze parochieraad van gedachten willen wisselen kunnen ons natuurlijk altijd persoonlijk of per e-mail hiervoor benaderen.

Nieuws vanuit het Regiobestuur Parochies West-Friesland Zuid Oost!
We hebben een extra informele vergadering gehad, net voor de vakantieperiode, met de nieuwe voorgangers, waarvan Javier Acuna nog in opleiding is, pastor Peter Piets en onze nieuwe Regioadministrator Samuel Marcantognini. Ze waren verrast maar erg positief over hun nieuwe benoemingen binnen onze regio, inmiddels is er binnen het Regiobestuur een voorstel-inwerkplan opgesteld dat verder in de parochieraden besproken gaat worden.

Dan tot slot nog even twee belangrijke datums voor onze parochie:
De regio-afscheidsviering van pater Peter Peelen sj. is op zondag 27 oktober om 10:00 uur in Enkhuizen.
De presentatieviering van de voorgangers binnen onze parochie is op zondag 24 november om 10:00 uur.
Als laatste aan iedereen alvast een hele fijne herfstvakantie gewenst.

Ton Deen
Voorzitter – Parochieraad St. Johannes de Doper, Grootebroek
Afgevaardigde – Regiobestuur Parochies West-Friesland ZO!

Advertenties