Diversen


Diversen : (Klik erop om het te lezen)

Bijzondere Parochieavond
Cantor-vieringen
Bedankt! 400e Voorloper
De Parochieveiling 2017
Een opmerkelijk klokje in Grootebroek
Even voorstellen: de webmaster
Een nieuwe aanwinst op het kerkhof
Vormsel(viering) en opbrengst voedselbank
Bietendag
Inkomsten en uitgaven 2015
Zo maar eens een stukje lezen
Mededeling begraafplaatsbeheer
Jongeren-evenementen
Grootebroeker pater Nic Bakker missionaris in São Paulo


Verslag “Bijzondere Parochieavond”

Maandag 8 oktober hebben we de bijzondere parochieavond gehad. De opkomst was veelbelovend. Pater Peelen heeft de avond geopend en via een presentatie laten zien wat de bedoeling was. Hieronder zullen wij de onderwerpen en ideeën die er gekomen zijn kort samenvatten.

Hoe krijgen wij jongeren naar de kerk?
Jaaragenda maken waar de jongeren kunnen zien welke activiteiten er zijn,
Jongerenwerker aantrekken,
EO jongerendag,
Onderzoeken wat jongeren willen/mooi vinden,
Ouders van jongeren benaderen,
Thema-avonden voor jongeren,
Project momenten,
ALOUD (jongerenkoor Hoogkarspel) uitnodigen voor een Maria viering,
Naamsverandering JoKo (in verband met leeftijdsgrens),
Jaarlijkse familiedag,
Activiteiten grootouders/ kleinkinderen,
Samenvoegen gezinsviering / eerste communie / vormsel,
Youth for Christ-activiteiten
en een workshop kerststukjes maken door kinderen voor (oudere) eenzame mensen.
Inzetbaarheid kerk/parochiecentrum buiten vieringen om.
Diensten samen met andere kerken,
1x per maand een Byzantijnse viering,
Meerdere gebedsvieringen,
Hogere prioriteit diaconie/caritas en concerten.
Eigen inzet (wat kun je zelf nog meer doen voor de kerk?).
Doorgaan met contacten met scholen (inzet van pater Peelen).
Financiën (meer geld generen, er gaat meer uit dan erin komt).
Kleinere kerk, concerten/verhuur ruimtes (meerderen hadden dit idee),
Doorgaan met bijzondere vieringen,
Kerk afstoten en ruimte voor vieringen huren,
Meer persoonlijk benaderen (niet via mail o.i.d.),
Sponsoracties/kerkbalans,
Regionaal denken,
Meer samenwerken met andere parochies
en een gezamenlijk (regionaal) kerkblad.

Redenen om naar de kerk te komen
Professionals naar de kerk halen voor uitvoeringen,
Gemeenschapsgevoel behouden (meerderen hadden dit idee),
Verschillende soorten vieringen/diensten (meerderen hadden dit idee),
Uitleg over Mariavieringen,
Workshops bijv. rozenkrans maken,
Kinderconcert (regionaal),
Kerstmarkt in de kerk organiseren,
Goede inhoudelijke boodschappen horen, koren, koffie, belangrijke momenten vieren
en een generatie-mis.
Overig
Themaviering met uitnodiging,
Fuseren parochies,
Maak van De Voorloper een dorpsblad,
Advies inwinnen bij andere goedlopende parochies,
Kerk vaker open,
PCI actiever mee aan de gang,
Kaft van De Voorloper iedere keer anders maken,
Lokale activiteiten bijv. kermisviering o.i.d.,
Meer publiciteit voor speciale evenementen,
Kerkgebouw splitsen,
Goede doelenmarkt
en aan Open Monumentendagen deelnemen.

Heel erg veel goede ideeën waarvan er zeker meerdere uitgewerkt zouden kunnen worden.
Conclusie:
Wij hopen dat er nu toch echt ook na het lezen van dit verslag zich nieuwe mensen aanmelden voor deze vrijblijvende adviescommissie om een en ander verder te gaan uitwerken.

U kunt mailen naar parochieraad@hotmail.com, of u persoonlijk aanmelden bij: Ton Deen of Pater Peter Peelen sj.


Cantor-vieringen

Met het zingen van liederen kan aan een kerkdienst iets extra’s worden toegevoegd. Hiervoor zijn vaak koren beschikbaar, maar – om zogenaamde “stille diensten” te kunnen vermijden – kan een dienst dat “extra’s” ook krijgen met samenzang onder leiding van een cantor. Net als een lector is een cantor ook een officiële liturgische functie.

Onder begeleiding van een organist of pianist kan een cantor (m/v) bij verschillende soorten vieringen de samenzang verzorgen. Bij veel psalmen of soms ook bij andere liederen zingt de cantor de verzen voor als dat in de bundel staat aangeven. Ook kan hij/zij eens een wat onbekend lied laten zingen, dat dan eventueel vooraf een keer voorgezongen wordt.

Voor toerusting van cantors wordt er in het bisdom door de NSGV ( Nederlandse Sint Gregorius Vereniging ) regelmatig een speciale cursus aangeboden, waarbij meerdere facetten van de cantorfunctie worden toegelicht en praktisch worden geoefend.
De cantor die in onze parochie in de zomer een aantal vieringen zal meedraaien heeft deze cursus ook gevolgd.

Cobi de Bruijn, cantor.

Terug naar boven


Bedankt! 400e Voorloper

Hierbij willen wij iedereen bedanken die in de afgelopen jaren
heeft bijgedragen aan het bereiken van deze mijlpaal!

Dus inzenders van stukjes, werkgroepen, bezorgers, redactieleden, correctie-lezers, secretariaatsmedewerkers, vouwers, lezers, bestuursleden, printers van toen en nu:

Bedankt !

Terug naar boven

De Parochieveiling 2017

Het merendeel van de dorpen in West-Friesland heeft een parochie- of gemeenschapsveiling. Die veilingen worden vooral in de horecabedrijven gehouden en daar worden, via een afslager bij opbod de artikelen verkocht.

Bij onze kerk hebben wij in Grootebroek een hele andere werkwijze. Onze artikelen staan voor een vaste prijs vermeld in een catalogus. Wij kennen een verdeling in wijken, waarbij de catalogus door een groep vrijwilligers (de lopers) aan huis wordt bezorgd waarna de koopopdracht, een of twee weken daarna weer wordt opgehaald.

De catalogus is gevuld met een kleine honderd artikelen waaronder: de taart, de kaartmiddag, het kraslot, een kistje aardbeien, een biljartavond, tot het bedrijvenbezoek aan toe. Alles gaat bij ons voor vaste prijzen. In het verleden werd, over de veiling, nog weleens de opmerking gemaakt, dat “de sfeer in het Wapen van Grootebroek” werd gemist.

Nu heeft men het al heel lang, over die gezelligheid, in die ontmoetingen met elkaar, juist bij die verschillende activiteiten uit onze catalogusveiling. De gemeenschap Grootebroek ontmoet elkaar bij die verschillende evenementen. Het bedrijvenbezoek, al twaalf jaar, een succesvolle traditie, was afgelopen jaar bij Aannemingsbedrijf Kuin bv en bij fruitkwekerij ’t Keetje. Die honderd kopers hebben een “topdag” gehad.

In 2015 hadden wij een netto-opbrengst van € 26.700,00 en in 2016 was dat € 28.500,00.
De opbrengst van vorig jaar ging vooral naar de noodzakelijke werkzaamheden, die aan het dak moesten worden uitgevoerd.

Voor 2017 het volgende; van onze secretaris Nico Nieuwendijk ontvingen wij de mededeling dat de voordeuren van de kerk tien jaar terug onder handen zijn genomen. “Nu moeten deze afgekrabd worden en daarna weer in de lak gezet.” Daarmee zullen de deuren weer hun glans terugkrijgen. En voor dat doel gaan wij ons als parochieveilingcomité in 2017 inzetten.

Piet Reus
Terug naar boven


Een opmerkelijk klokje in Grootebroek

Tijdens de restauratiewerkzaamheden aan de achterkant van ons kerkgebouw die het kerkbestuur laat uitvoeren, kwam een zeer opmerkelijk feit aan het licht. Het kleine torentje, hetgeen zelf ook dringend restauratie nodig had (zoals bleek nadat de steigers bij dit ontoegankelijke torentje geplaatst waren), staat boven op het dak van het koor (de apsis).
Klokje1
Hierin bleek een klokje te hangen met de letters PETIT ET FRITSEN ME FUNDERUNT en het jaartal 1927 (P en F hebben mij gegoten). Deze klok is dus van voor de oorlog en heeft de klokkenvordering in de oorlog overleefd. Van het feit van deze opmerkelijke overleving is naar ons weten niet veel bekend.
Klokje2
Navraag bij degenen die leefden in de tijd van de klokkenvordering bracht tot nog toe geen licht in de zaak. Was het te moeilijk om te bereiken? En waarom is hij niet meegenomen in de lijst van monumentale klokken die reeds vanaf 1938 werd bijgehouden?

De Duitsers waren in de jaren 1942-1943 naarstig op zoek naar alles wat koper of brons was om kanonnen te gieten. Het kerkbestuur kreeg op 16 december 1942 een brief van de bezetter dat de klokken gevorderd zouden worden. Zo werd onze kerk op 16 maart 1943 van haar grote klok van 510 kg uit de toren beroofd en nog een kleinere klok van 90 kg.

Volgens een inventarisatie van het Rijksbureau van Monumentenzorg, in samenwerking met de Nederlandse klokken- en orgelraad, gekoppeld aan de administratie van de firma P. Meulenberg te Heerlen in opdracht van de bezetter, zijn op dezelfde dag twee klokken geroofd uit de toren van de Protestantse kerk. Een grote uit het jaar 1890 van 497 kg en een van 89 kg. Beide werden afgevoerd naar de haven van Hamburg in Duitsland.

De Duitsers lieten zelfs het klooster van de Zusters van Liefde niet met rust. Op 11 juni 1943 roofden zij uit hun kapel aan de Zesstedenweg (nu kantoor ENRA fietsverzekeringen) nog een klokje van 27 kg. Deze (kleinere) zusterklok van de klok in het apsis-torentje, ook gegoten bij Petit en Fritsen in 1927, werd getransporteerd naar Amsterdam. Deze klok werd wel vermeld in de voornoemde inventarisatie.

Rein Deen wist zich te herinneren dat er een vrachtwagen op het kerkplein heeft gestaan waar de grote luiklokken in getakeld werden. Dit onder gemor van de mensen en onder het prevelen van een gedicht: wat inhield dat je met kanonnen gemaakt van kerkklokken geen oorlog kan winnen.

Cor Koomen wist zich te herinneren dat hij vanuit de Pukkies-school (6 jaar oud) naast de Mariaschool aan de Raadhuislaan de klokken zag afdalen vanaf de zuidkant van de Hervormde kerktoren met op de klok een staande Duitse militair!

De mensen waren zeer ontdaan door deze roof. In een tijd van gecensureerde kranten en het verder ontbreken van eerlijke berichtgeving, waren in het dorp de wildste geruchten in omloop. Wat was er waar en wat was niet waar. Het klokgelui was toch een vorm van verbinding met elkaar. Wat we ons heden ten dage niet meer realiseren was het gebruik en functie van de klok!

In deze tijd met radio, tv en mobiele telefoons kunnen we ons de functie van de klok toentertijd nauwelijks meer voorstellen: tijdsindicator en brenger van heugelijk en droevig nieuws, maar ook werden de klokken geluid bij gevaar voor brand of overstromingen.

Nu was er alleen stilte en onzekerheid op het eind van de angstige oorlogstijd. Er was sprake van dat de Grootslagpolder ook eventueel geïnundeerd zou worden, een angst voor alle tuinders!! Het eerste wat na de oorlog dan ook werd gedaan was er voor zorgen om zo snel mogelijk weer klokken te verkrijgen voor de kerk.

De functie en naam van het klokje in de apsistoren is de volgende: voorheen, voor het Vaticaans Concilie, stond de priester met de rug naar het kerkschip en de mensen in de kerk, het gelaat biddend gericht naar het altaar. Tijdens de consecratie werden de kelk en de hostie opgeheven boven zijn hoofd in een offerande aan God. Het moment van de transsubstantiatie.

Dan luidde de misdienaars bel 3 maal en het elevatieklokje (van opheffen, elevator/élever) klonk helder met 3 tikjes, zodat iedereen die niet in de gelegenheid was de H. Mis bij te wonen in gedachten even bij het wonder van de eucharistie kon stilstaan.

Als Parochieraad hebben we gemeend te moeten proberen een en ander weer in werkende staat te brengen met moderne radiografische middelen, maar nog wel bediend door de originele koperkleurige drukknop. We zullen er prudent gebruik van gaan maken, zonder overlast van langdurig luidende klokken.

Mocht u als bewoner van het Zesstedenpark met uitzicht op het torentje, als parochiaan of als Stedebroecker met gevoel voor historie een bijdrage willen geven voor het restaureren van het torentje en de inwerkingstelling van het geheel, dan is dat mogelijk.

Een gift is welkom op banknr: NL95 RABO 0117 6003 69 t.n.v. Joh. De Doper onder vermelding van restauratie klokkentorentje. Onze Parochiegemeenschap is ANBI geregistreerd en dus is uw gift aftrekbaar van de belasting.

Bij elke zoveelste mille aan binnengekomen gelden laten we het klokje zondags om 14.00 uur eens luiden. Wanneer?? Dat zullen we nader communiceren, evt. via Facebook of internet en lokale krant, want gelukkig zijn er nu meerdere communicatiemiddelen dan in de naargeestige oorlogstijd.

Dank voor uw aandacht en eventuele bijdrage!
Gerard Sijm en Nico Nieuwendijk

Terug naar boven


Even voorstellen: de webmaster

In mijn dagelijks werk ben ik Service Level Controller bij IBM voor het ABN-AMRO account. Ik ben verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van alle services van de bank, o.a. het internetbankieren.

Wanneer zich een onbeschikbaarheid voordoet van een van de services van de bank, zorg ik ervoor dat het z.s.m. wordt opgelost, door het inschakelen van de juiste oplospartijen.

Als er geen zicht is op een oplossing zorg ik ervoor dat de juiste mensen worden ingeschakeld om het tot een crisis te laten “promoveren”.
Daarbij ben ik verantwoordelijk dat alles in goede banen geleid wordt en dat het management wordt ingelicht over de ontwikkelingen en de tijdsduur van de oplossing.

Mijn werkzaamheden voor de kerk zijn het up-to-date houden van de website, het verwerken van de informatie die ik aangeleverd krijg in de vorm van De Voorloper en er voor zorgen dat de mensen geïnformeerd worden d.m.v. het publiceren van de vieringen en evenementen e.d.

René Laan.
Terug naar boven


Een nieuwe aanwinst op het kerkhof

Op het veldje dat gereserveerd is voor uitstrooiing van de as van overledenen is iets fraais ontstaan de laatste maanden. Neen, niet iets dat spontaan in de lente is opgekomen, maar door maanden van noeste arbeid door de mensen werkzaam op het kerkhof is een kunstwerk ontstaan.

Aanwinst

Dick Visser leverde en construeerde zeer precies het houtwerk en dit staand in het lood van zeer duurzaam hout, in overleg gevormd naar een kopie van het fraaie tegelwerk boven ons portaal met de spreuk: Deo Optimo Maximo.

Het schilderwerk werd in vele laagjes met liefde en vakmanschap verzorgd door Thijs Baars; de andere heren van de ploeg hielpen met raad en daad, gevraagd en ongevraagd.

Weer een project klaar! Het ziet er prachtig uit! Voor u ter info: het strooiveldje ligt links van de urnentuin.

Heren namens het bestuur heel hartelijk dank!
Nico Nieuwendijk
Terug naar boven


Vormsel(viering) en opbrengst voedselbank

Op 16 april jl. was voor 30 jongeren de feestelijke Vormselviering in de Sint Martinuskerk, hierbij waren bijna 500 mensen aanwezig. Deze jongeren waren afkomstig uit 4 parochies, Enkhuizen (1), Bovenkarspel (14), Grootebroek (9) en Lutjebroek (6). Het toedienen van het Vormsel is het 3e sacrament van de initiatie, naast het doopsel en (eerste) communie.

Het Vormsel is de persoonlijke gebeurtenis van Pinksteren. Deze jongeren ontvingen de H. Geest in gebed, handoplegging en zalving met chrisma. En zijn nu leerlingen van Jezus. Christen-zijn betekent ook christen-doen.

In de voorbereiding wordt hier ook aandacht besteed met de werken van barmhartigheid. De vormelingen uit de eerste 3 parochies zijn op bezoek geweest bij de voedselbank in Hoorn en hebben vervolgens voedsel ingezameld en meegebracht naar de vormselviering (een stationwagen vol).

Ook de collecte tijdens deze viering was geheel voor de voedselbank, in totaal € 560,00. Hiervan is nog voor ruim € 300,00 voedsel gekocht (weer een auto vol). Hiermee hebben wij als geloofsgemeenschap een kleine bijdrage kunnen leveren aan mensen die het hard nodig hebben.

De voedselbank was er zeer blij mee, zie het ontvangen bericht van hen hieronder. Allemaal bedankt namens de vormelingen en de begeleiders van de regionale vormselwerkgroep.
Fred Slijkerman

Beste vormelingen en begeleiders,

Dat kwam bijzonder goed uit, dat ik vanmiddag toevallig tegelijk met jullie bij de voedselbank aankwam! Ik ben diep onder de indruk van de geweldige opbrengst van de voedselinzameling, die de vormelingen voor de voedselbank West-Friesland hebben gehouden.

Naast de indrukwekkende opbrengst in natura, werd me ook nog eens € 245,- aan contanten in handen gedrukt!!! Dat prachtige bedrag heb ik inmiddels overgemaakt aan de penningmeester. En ik begreep, dat er eerder deze week ook al een hoeveelheid goederen door jullie is afgeleverd bij de voedselbank. Al met al een bijzonder geslaagd project!

Ik hoop dat zowel de vormelingen als de begeleiders een goed gevoel over deze actie hebben. Als voedselbank zijn we er in elk geval bijzonder blij mee! Wil je onze dankbaarheid ook overbrengen aan de parochianen die deze actie hebben gesteund?

Ik vond het ook heel plezierig om jullie in de voedselbank te mogen ontvangen en rondleiden. Heel hartelijk bedankt voor jullie positieve betrokkenheid bij ons werk!

Namens de Voedselbank West-Friesland,
Henk Schouten
Secr. St. Vrienden van de Voedselbank WF
Terug naar boven


Zaterdag 24 september jl., Bietendag!

Namens de Bietendag-organisatie bedanken we jullie allemaal weer voor de vele vormen van bijdragen die wij van jullie hebben mogen ontvangen.

Met een trouwe groep deelnemers en nieuwkomers hebben we gewerkt en gewandeld voor de sponsorloop voor onze projecten in Chili. Wij kijken dankbaar terug op deze bijzondere dag vol mooie ontmoetingen. Via dit bericht willen wij iedereen bedanken voor de bijdrage en inzet! Deelnemers, donateurs, werkgevers en alle betrokkenen…

De opbrengst van dit jaar gaat naar het kindertehuis “Principito De Los Rios” in Valdivia. Wij ondersteunen dit kindertehuis met materialen voor een zeer nodige verbouwing die de leefomgeving zal verbeteren voor de kindjes daar.

Tijdens de sponsorloop konden de wandelaars als spelvorm ook een bijdrage leveren door het ondersteunen van twee overspannen medewerkers van een veel te vol en arm kindertehuis. Zij hadden dringend behoefte aan hulp en die werd meteen door de wandelaars geboden.

Door de werkers kon er dit jaar op 2 zaterdagen gewerkt worden voor de Bietendag. Door het mooie nazomerweer ging het ineens erg hard met de peren, deze konden dus al eerder worden geplukt. Naast het perenplukken is er op andere vertrouwde plekken gewerkt. Het mooie weer maakte de Bietendag weer tot een zeer geslaagde dag.

Opbrengst
De opbrengst van dit jaar was € 11.855,=.
Hierin zijn ook de giften opgenomen die we het afgelopen half jaar ontvangen hebben van de vele trouwe sponsors. Bedankt en tot volgend jaar!

Vriendelijke groeten van de Bietendag-organisatie.

Terug naar boven


Inkomsten en uitgaven 2015

Beste Parochianen,

Herhaaldelijk wordt u middels de Kerkbalans en Parochieveiling gevraagd om een financiële bijdrage te leveren om onze prachtige kerk Johannes de Doper zowel liturgisch als gebouw in stand te houden. Derhalve voel ik mij gehouden om u enige inzage te geven in de inkomsten en uitgaven van 2015.

kosten-2015

De cijfers van 2016 hebben we nog niet paraat. Deze zullen echter iets ongunstiger uitvallen vanwege een grote noodzakelijke restauratie in dit jaar van circa € 72.000,=
vanwege lekkage aan de daken van de kerk en pastorie.

Met gelijke bijdragen en lopende vaste kosten zal het resultaat in 2016 negatief zijn met zo’n € 16.000,=. Dit geeft aan dat de bijdragen van u als parochiaan echt hard nodig zijn en dat er zelfs een verhoging gewenst is om de komende jaren alle kosten te kunnen dekken. De Kerkbalans, die deze maand gehouden wordt, beveel ik u om die reden dan ook warm aan. Zodra de definitieve cijfers bekend zijn zullen we dit in De Voorloper laten zien. Bij vragen kunt u mij altijd bezoeken of bellen.

Met vriendelijke groeten,
Jan Broersen, penningmeester.

Terug naar boven


Zo maar eens een stukje lezen

Zo maar eens een stukje lezen over een onderwerp dat je bezig houdt.
In de catalogus van de parochieveiling lees ik in de aanbiedingsbrief over het begrip deur of deuren, waarbij verwezen wordt naar teksten in de bijbel.

De dag erna leest pater Peter tijdens de viering een lang evangelie voor, dat gaat over dorst naar een menswaardig leven. Hij geeft aan het eind van de viering het advies om de tekst thuis in de bijbel nog eens even na te lezen.

Nu moet ik eerlijk bekennen dat het er niet zo snel van komt, want het leest nogal moeilijk. Maar toch! Daarom heb ik eerder al eens de Bijbel in Gewone Taal aangeschaft en het verhaal opnieuw gelezen. Ik moet u zeggen dat het dan heel begrijpelijk over komt.

In deze bijbel staan ook thema’s, zoals hard werken, kinderen, gelukkig zijn, vrede, trouw en nog veel meer, met verwijzing naar teksten hier over.
Aanschaffen of iemand cadeau doen? Zie: http://www.bijbelgenootschap.nl.

Terug naar boven


Mededeling begraafplaatsbeheer

Hierbij maakt de beheerder van de begraafplaats bekend dat hij het voornemen heeft onderstaande graven te laten ruimen. Het betreft de volgende graven:

Vak M 2: F. Ligthart
M. Weel
Vak M 4: H. Bosman
M. Laan –Reus

Dit gaat om algemene graven waarvan de looptijd is verstreken en welke niet verlengd kunnen worden. Heeft u vragen over bovenstaande mededeling dan kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats.

De heer J. Noordhout tel. 514382

Terug naar boven


Jongeren-evenementen

Een drietal evenementen voor jongeren, die wij hierbij van harte aanbevelen: Wereldjongerendag (WJDag) – Teens Get Together en Tienerkamp Break-out 2017

Op 9 april a.s. (Palmzondag) is de 32e WJDag in Wieringerwerf. De dag begint met een eucharistieviering in de Christus Koningkerk. Aansluitend het jongerenprogramma dat door het jongerenplatform georganiseerd is. Meer info op http://www.jongekerk.nl/nieuwsberichten/wjd

Vrijdag 21 april is de 2e Teens Get Together bij tienergroep Kan’t ff te Hilversum. Voor alle tieners uit het bisdom. Aanmelden en meer info op http://www.jongekerk.nl/nieuwsberichten/tieners.

Het Tienerkamp Break-out 2017 vindt plaats van 3 t/m 7 augustus in Heiloo. Info op http://www.jongekerk.nl

Matthijs Jansen
Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam

Terug naar boven


Grootebroeker pater Nic Bakker missionaris in São Paulo

Hij groeide op in Grootebroek, maar slijt zijn dagen in São Paulo. ’De laatste missionaris van Nederland’, noemt de 79-jarige Nicolaas Johannes Bakker zichzelf gekscherend. Het katholieke geloof ligt onder vuur, maar padre Nicolau, de naam waarnaar hij in de Braziliaanse miljoenstad luistert, twijfelt geen seconde aan zijn Goddelijke toewijding. In het boek ’Mijn geloof, mijn kerk, mijn wereld’ vertelt hij zijn levensverhaal.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er onder de land- en tuinbouwers van Nederland een sterke emigratiegolf. De gedachte dat je als jongeman op het bedrijf van je ouders moest blijven, verbleekte. Nics vader en moeder namen de overzeese sprong en vertrokken naar de Nederlandse nederzetting Holambra in Brazilië.

Door zijn verblijf in het Belgische noviciaat zou het nog een paar jaar duren voordat Nic hen achterna reist. In zijn jongste jaren was Nic niet bijzonder kerks. De preken van de vele missionarissen in de parochiekerk maakten zijn hart van streek. En zo gebeurde het dat hij op 12-jarige leeftijd de priesterschool binnenging. „Waar het idee precies vandaan kwam, weet ik eigenlijk niet.

Een oude, vrome leer zegt: ’God roept wie hij wil’. Naar mijn idee is het de maatschappij die de roeping maakt. Hoewel we ergens ver daarachter wel de hand van God mogen zien.” Heimwee Bijna liep het mis met de roeping van de jonge Nic. Verteerd door heimwee slaakte het knaapje in een brief aan zijn vader de noodkreet hem te komen halen. Maar papa was streng en onverbiddelijk. „Daar ben ik hem achteraf nog altijd dankbaar voor.

Mijn vader was een nuchtere West-Friese katholiek. Hij begreep goed dat jonge kerels moeten leren om door een zure appel heen te bijten. Komt tijd, komt raad. Ik denk dat ik veel weg heb van mijn vader. ’Wat hij in zijn hoofd heeft, heeft hij niet in zijn achterwerk’, zei m’n moeder wel eens. Ik kreeg altijd zware missieposten op mijn dak en kreeg al gauw door dat bidden alleen niet voldoende is.

Strijden voor een betere toekomst in een arm land, is geen gemakkelijke taak. Ik ben mijn vader dankbaar voor de les die hij me meegaf.” Brazilië is een arm land. Strijden voor een betere toekomst, is dat de reden die hem bindt met São Paulo? „Onze taak als priester is overal hetzelfde. Geloven is het vitale punt. Wie niet gelooft, gelooft het wel. Wie wel gelooft, gaat er achteraan en probeert iets te doen.

De Braziliaanse maatschappij is veel minder geseculariseerd dan Nederland, is en dus opener voor geloofsbeleving en kerkelijke banden. Dat vergemakkelijkt de taak van een priester. Brazilië is een totaal ander land dan Nederland, de missietaak vereist daarom een andere aanpak. Een ander groot verschil is dat dit land het slachtoffer is van een internationaal scheef gelopen systeem, dat de armoede aan deze kant in stand houdt. Mijn hart klopt nog voor Nederland, maar ik blijf liever in São Paulo.

Ik denk dat ook Jezus zich het liefst onder de armen bevond.” Af en toe maakt padre Nicolau de oversteek. „Om de familie weer eens te zien en me ’thuis’ te voelen in het West-Friese polderland dat zo’n grote invloed had op mijn manier van denken en doen. In mijn boek ga ik uitvoerig in op deze ’wortels’. Drie zussen zijn teruggegaan naar Nederland. Ik blijf via familie, literatuur en heel soms televisie op de hoogte met de situatie daar. Maar ik voel me meer echt thuis in Brazilië.

Misschien ook omdat ik hier al sinds 1960 woon, zonder knagend verlangen naar mijn ouderlijk huis. Ik denk wel met veel liefde terug aan mijn eerste vaderland. Het is onmogelijk dit los te laten. Ik heb ook geen heimwee naar de geloofsbeleving van vijftig jaar terug. In iedere tijd en plaats heeft dezelfde Kerk van Christus een ander aangezicht. Ik beschrijf in mijn boek op welke manier ik altijd op zoek was naar nieuwe wegen.”

Stel een vraag, en het geloof komt in elk antwoord terug. „Er is niets gemakkelijker en niets moeilijker dan over God praten. Over welke God hebben we het? Duizend-en-een geloven spreken over God op verschillende wijze. Niemand heeft ooit God gezien of met God gesproken. De wetenschap van de laatste eeuwen geeft bijna overal antwoord op en geloven lijkt steeds minder noodzakelijk.

Maar heeft de wetenschap de wereld beter gemaakt, de maatschappelijke verhoudingen rechtvaardiger, de natuur beter beschermd? God kan de wetenschap niet aantonen, maar, voor wie gelooft, is Hij overal aanwezig. Aan deze God heb ik nooit getwijfeld.” Dat rotsvaste vertrouwen in het geloof geldt helaas niet voor iedereen.

„Toen ik hoorde dat er in het kleine Nederland 1200 kerken te koop staan, heb ik een keer gezegd: ’Ik denk dat ik de laatste missionaris van Nederland ben’. Daar heb ik het best moeilijk mee. Ik zie, net als Jezus, niet in de welvaart, maar in het geloof de rijkste schat die een mens bezitten kan. Kerken zijn er voor om dit geloof te bevorderen. Maar, ik zei het al, een Kerk heeft in iedere tijd zijn eigen aangezicht.

Ik meen dat het bisschop De Smet, van Brugge, was die in de jaren 50 een opmerkelijke uitspraak deed: ’Dit is de laatste generatie die nog naar de kerk gaat zonder te weten waarom’. Het oude geloof was inderdaad een traditiegeloof. In onze tijd heeft het geen zin om naar de kerk te gaan als men daar niet de zin van inziet.

Het geloof kan ook zonder kerkgebouw, geloven is namelijk veel meer dan naar een kerk gaan.” Jongensavontuur In ’Mijn geloof, mijn kerk, mijn wereld’, dat deze zomer in het Nederlands wordt vertaald, gaat pater Nicolau hier dieper op in. Over zijn boek, dat leest als een jongensavontuur: „ Ik denk dat mijn levensverhaal duidelijk maakt wat geloven in onze tijd betekent.

Ik had nooit gedacht ooit een boek te schrijven. Op mijn levensweg, buiten het gewone parochiebeleid, bracht het geloof mij tot steeds weer nieuwe verrassingen en uitdagingen. Werken onder de armsten der armen, jarenlang werken in de verre buitenwijken van de miljoenenstad São Paulo; pastoraatles geven aan theologiestudenten van een katholieke universiteit; met een kop vol grijze haren bedacht ik dat ik daar wel een verhaal van kon maken.

Voor familie, vrienden en voor iedereen die het wil lezen. Het is niet geschreven voor intellectuelen, maar voor de gewone leek. Vooral voor leken die, op de een of andere manier (voor of tegen), met de Kerk betrokken zijn. Toen ik jong was fascineerden de missionarissen mij, en dacht: ’dat is best de moeite waard’. Nu ik als oud missionaris terugkijk op mijn leven denk ik te mogen zeggen: het was best de moeite waard.”

Bron: Noordhollands Dagblad editie Zaterdag 11 mei 2018.

Advertenties